sliderfoto-programmalijnen

Thema's programmalijn

Duurzaam en innovatief
Duurzaam en Innovatief

Achtergrond Nederland is in transitie naar een klimaat neutrale en circulaire samenleving. Burgers,
wijken, bedrijven, instellingen en overheden proberen allemaal hierin hun weg te vinden.Maar er is haast geboden en Zaanstad heeft nog een grote inhaalslag te maken. Op de duurzaamheidsmonitor van gemeente scoort Zaanstad nog slecht, ook ten opzichte van omringende gemeenten als Amsterdam, Beemster, Haarlem, Oostzaan en Uitgeest. In de Zaanstreek zijn wel degelijk al prachtige initiatieven te vinden. De transitie komt langzaamaan tot bloei.

Toch doen veel burgers, wijken en bedrijven nog weinig. De kwaliteit van de bestaande woningvoorraad is onvoldoende en er wordt nog te weinig hernieuwbare energie in de stadopgewekt (Coalitieakkoord 2018-2022).

De gemeente heeft de ambitie om in 2030-2040 een klimaatneutrale stad te zijn met een meer circulaire economie. Daarvoor zijn nieuwe samenwerkingen nodig, dient de bewustwording te worden vergroot en moeten initiatieven worden aangemoedigd en versterkt. Het Platform aan de Zaan biedt hierin een cruciale rol, door een inspirerend programma te bieden waar actuele thema’s en ontwikkelingen in de schijnwerpers worden gezet en vraagstukken verder worden genomen met diverse belanghebbenden.

Wat gaan we doen? De programmalijn Duurzaam & innovatief volgt de ontwikkelingen van koplopers onder bewoners en bedrijfsleven en laat zien welke beleidsinitiatieven de transitie versnellen. We maken de transitie zichtbaar en zetten innovaties in de spotlight. We versterken de community die hier actief mee aan de slag gaat en inventariseren samen hoe we in de Zaanstreek kunnen versnellen. Bij de Platform aan de Zaan tref je medestanders, creatieven en ook kritische geesten die met elkaar kijken hoe we onze transitieagenda samen vormgeven.

Cultuur en stad
Cultuur en Stad

Achtergrond Er gebeurt veel in de Zaanstreek op het gebied van cultuur en stedelijke ontwikkeling. Er is de grote opdracht om 20.000 woningen te bouwen. De stad moet groeien maar de cultuur kwijnt weg. Zaanstad staat in de cultuurindex van de 50 grootste gemeentes slechts op nummer 39. De vraag ontstaat hoe we cultuur in Zaanstad nu vorm moeten geven. Stadsontwikkeling en cultuur hebben verrassend veel raakvlakken en veroorzaken vragen waarbij de Zaanse identiteit, de functie van de openbare ruimte en kunst ook steeds ‘oppoppen’. In de complexiteit die dit oplevert willen wij toch een beeldende lijn neerzetten die zijn weerslag vindt in de invulling van drie verschillende avonden.


Wat gaan we doen? De drie avonden die we gaan organiseren gaan over de thema’s: wie en wat maakt de stad, ruimte geven aan het Zaanse karakter en over de openbare ruimte.

Sociaal en inclusief
Sociaal en inclusief

Achtergrond De participatiesamenleving stelt eisen aan burgers, (lokale) instellingen en overheden. Beleid in verschillende sectoren is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. Is deze trend een zege of een vloek? Wordt het geleid door een bezuinigingsdrang of door de behoefte om te de-bureaucratiseren en eigen keuze van burgers te vergroten? De termen zelfredzaamheid, participatiesamenleving (ook terug te vinden in het coalitieakkoord) en ‘samenredzaamheid’ zijn nog weinig concreet en hebben een bureaucratische invulling.

Wat gaan we doen? Platform aan de Zaan vertaalt dit in het programma naar Doe-het-zelf (DHZ) Zaanstad. Wat betekent zelfredzaamheid voor een sociaal en inclusief Zaanstad? We onderzoeken dit aan de hand van een drietal thema avonden rondom het thema Doe-het-zelf (DHZ) Zaanstad: onderwijs, zorg en democratie/de burger. Tijdens iedere avond nemen we een andere sector onder de loep, de opzet van de drie avonden komt wel overeen.

Deze DHZ-onderwerpen op het sociaal domein scherpen we op deze avonden aan op drie niveaus – stedelijk, wijk en individu – en zowel inhoudelijk als wat er in de praktijk plaatsvindt. Wederzijdse effecten van DHZ komen op tafel: van onderaf upchunken (wat kunnen partners en beleidsmakers doen voor de Zaanse sociale DHZ’er?) en van bovenaf downchunken (wat zijn de effecten van beleid voor de praktijk?).